Informació sobre protecció de dades sobre el Consell de la Infància

(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals). 

Responsable del Tractament. Ajuntament de Castelldefels.  

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades. dpd@castelldefels.org. 

Finalitat del tractamentGestionar la participació en les activitats del Consell de la Infància i altres activitats relacionades. 

Base legal. Missió realitzada en interès públic. 

Destinataris de les dades. Les dades identificadores de les persones menors d’edat podran ser comunicades a altres institucions públiques relacionades amb aquesta i altres activitats de l’Ajuntament de Castelldefels en les quals participi, sempre que aquesta cessió resulti necessària per al desenvolupament de les mateixes.

Termini de conservació. Mentre siguin necessàries per al funcionament del Consell de la Infància o fins que la persona interessada sol·liciti la baixa com a representant del Consell, sempre que no existeixi una obligació legal de conservar la informació . 

Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, presentant un escrit al Registre General de l’ajuntament o en el Registre Electrònic a través de la Seu electrònica de l’ajuntament https://seu.castelldefels.org/ca/index.asp. En tot cas té dret a presentar una reclamació davant de la APDCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici sempre que ho consideri oportú.